Ano ang Wikang Panturo? Kahulugan ng Wikang Panturo

Posted on

Wikang Panturo – Sa pagtatangkang unawain ang likas na yaman ng ating kultura, muling ating tuklasin ang diwa ng Wikang Panturo. Hindi lamang ito isang serye ng mga salita, kundi ang mismong haligi ng ating pag-unlad at pagtuturo.Ang wikang panturo ay mas malalim pa kaysa sa mga simpleng bokabularyo. Ito ay isang gabay na naglalaman ng mga diwa at pangarap ng isang sambayanan.

Sa bawat letrang itinuturo, bumubukas ito ng pinto sa mas malalim na pang-unawa sa ating kasaysayan at kinabukasan. Sa paglalakbay sa kahulugan ng wikang panturo, ating tuklasin ang mga kwento sa likod ng mga titik at tuklasin kung paano ito nagbibigay-halaga sa ating pag-usbong at pag-akay sa hinaharap.

Ano ang Wikang panturo Kahulugan ng Wikang Panturo
Ano ang Wikang panturo Kahulugan ng Wikang Panturo

Ano ang Wikang panturo? Kahulugan ng Wikang Panturo

Ang “Wikang Panturo” ay ang wikang ginagamit sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral sa mga institusyon ng edukasyon. Ito ang wika na bumubuklod sa guro at mag-aaral sa loob ng silid-aralan, nagbibigay daan para sa pag-unawa at pagpapalitan ng kaalaman. Karaniwan, ang wikang panturo ay ang opisyal na wika sa pormal na edukasyon, naglalarawan ng mga gabay at pamantayan sa pagtuturo ng iba’t ibang asignatura. Ito’y nagiging instrumento ng pagpapahayag ng ideya, pag-unlad ng kasanayan, at pagpapalawak ng kaalaman sa iba’t ibang larangan ng kaalaman.

Sangkap sa Kagandahan ng Wikang Panturo

1. Ang Munting Sulyap sa KWF: Wikang Panturo Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), ang wikang panturo ay nilikha para sa pagtatanglaw. Sama ka?

2. Ang Majestic na Umaga ng Pamahalaan Sa simula, mahalaga ang pamahalaan sa pagbibigay ng direksyon sa paggamit ng wikang panturo. Ilaw ito, gabay ng pag-usbong.

3. Wikang Panturo: Sayaw ng Sistemang Pang-edukasyon Ang wikang panturo, tulad ng sayaw, ay nakakabit sa puso ng pang-edukasyon. Dito nagtatagpo ang kahalagahan at kultura.

4. Paglalakbay sa Mundo ng Pagkatuto Dapat ang wikang panturo ay naglalayong buksan ang pintuan sa mas malawak na kaalaman. Pagkatuto ang aral na tinataglay nito.

5. Ang Iba’t Ibang Melodiya ng Kaalaman Iba’t ibang bansa, iba’t ibang wika ng panturo. Sa India at Canada, makikita ang paglago ng kaalaman sa iba’t ibang tono.

6. Pagkilala sa Pag-usbong ng Isipan Sa paglinang ng kakayahan, wikang panturo ay nagsisilbing tulay. Ito’y pintig ng sining ng pagkatuto.

7. Balik Tanaw sa Pambansang Kamalayan Sa pagtatapos, tandaan natin ang diwa ng wikang panturo: hudyat ito ng kagitingan at pag-usbong. Magkapit-bisig, sabayang tatahakin ang landasin ng karunungan.

Wikang Gamit sa Pagtuturo sa Pilipinas

1. Ang Pagsusulong ng Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTBMLE) Sa MTBMLE, ang layunin ay gamitin ang unang wika ng mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Kahalagahan nito, walang katulad.

2. Diversity ng Mother Tongue sa Bansang Ito Kasalukuyang may 19 na wika ang kinikilala bilang mother tongue, na naglalarawan ng kahusayan ng wika sa bansa:

 • Ilokano
 • Pangasinense
 • Kapampangan
 • Tagalog
 • Bikol
 • Hiligaynon
 • Cebuano
 • Waray
 • Chabacano
 • Tausug
 • Meranao
 • Maguindanaoan
 • Ivatan
 • Ybanag
 • Sambal
 • Akeanon
 • Kiniray-a
 • Yakan
 • Surigaonon

3. Paggamit ng Sariling Wika: Pagbibigay Halaga sa Identidad Ang MTBMLE ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo, kundi sa pagpapahalaga sa sariling wika, nagbibigay dignidad sa bawat boses.

Wikang Gamit sa Edukasyon sa Pilipinas

 • Monolingguwal na Sistemang Amerikano Sa simula ng ika-20 siglo, itinatag ng mga Amerikano ang edukasyon na may iisang wika  ang Ingles. Naging hamon ito sa pag-unlad ng sariling wika.
 • Pag-usbong ng Wikang Pambansa Sa panahon ng Komonwelt, naging pangunahing wika sa edukasyon ang Wikang Pambansa. Naging bahagi ito ng kurikulum mula high school hanggang teacher-training institutions.
 • Patakarang Bilingguwal at Ang Bagong Pananaw Ang patakarang bilingguwal ay inilapat, itinuturo ang Pilipino at Ingles sa iba’t ibang asignatura. Dahil sa konstitusyon, na-adopt ito bilang opisyal na patakaran.
 • MTB-MLE Program: Pagpapahalaga sa Wikang Katutubo Sa ilalim ng MTB-MLE program, inintroduce ang mga wikang katutubo sa K-3 na nagdagdag ng kulay sa edukasyon. Itinuturing itong hakbang sa pagpapahalaga sa kultura ng bawat grupo.
 • Ang Pagsunod sa Globalisasyon Ang mga pagbabago sa sistema ng edukasyon, tulad ng K to 12, ay nag-aalok ng mas pangunahing perspektiba. Ito ay tugon sa pangangailangan ng globalisasyon, ngunit may kritisismo mula sa mga nagtuturo at propesyunal.
 • Pagtatanggal sa Filipino: Isang Hamon Ang pag-alis ng asignaturang Filipino sa kolehiyo ay itinuturing na pagtanggal sa pagkakakilanlan ng mamamayang Pilipino. Para kay Marvin Lai, ito’y hindi pagpapahayag ng intelehensya.
 • Panawagan ni Dr. Bienvenido Lumbera Si Dr. Bienvenido Lumbera ay nagbigay-diin sa pangangailangan ng pagtibay ng wikang Filipino sa harap ng globalisasyon. Sa kanyang tingin, ito’y pagtatanggol sa sariling pagkakakilanlan laban sa pang-aagaw ng dayuhan.
 • Kasanayang Binibigyang Halaga Ang asignaturang ito ay nagbibigay-halaga sa mga kasanayan tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsusulat sa Filipino. Isa itong daan para mapaunlad ang kahusayan sa komunikasyon at kultura.

Elementarya: Pagsulong ng Wika sa Pagkatuto

 • Pakikipagtalastasan: Ang Filipino ay nagbibigay daan sa mahusay na pagsasalita at pagsulat, naglalarawan ng kahusayan sa pag-organisa ng impormasyon at mensahe para sa sariling pag-unlad at pagtulong sa iba.
 • Unang Baitang: Pagkatapos ng baitang na ito, inaasahan ang pagiging pamilyar sa alpabeto at simpleng mga salita. Mahalaga ang pagpapakita ng respeto sa pang-araw-araw na usapan at simpleng pagsulat.
 • Ikalawang Baitang: Sa baitang na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang makakapagpahayag na ng pangunahing ideya, marunong maglarawan, magbasa nang may wastong pagkilala sa mga salita, at makapagsulat ng simpleng pangungusap.
 • Ikatlong Baitang: Nang makarating sa baitang na ito, kayang maglathala ng buod, magbigay ng sariling opinyon, magbasa ng may pang-unawa, at magbigay-kahulugan sa mga salita. Natutunan na rin ang pag-alam sa pagitan ng opinyon at katotohanan.
 • Ikaapat na Baitang: Nakakapagpahayag na ng sariling ideya, makakagamit na ng matalinghagang wika, at marunong na makilala ng iba’t ibang bahagi ng babasahin. Kayang makabuo ng maikling komposisyon.
 • Ika-limang Baitang: Sa baitang na ito, natutunan nang buohin ang buod, magbuo ng iba’t ibang pangungusap, gumamit ng iba’t ibang sanggunian, at makapagsulat ng pahayag o sulatin na may 15-20 pangungusap.
 • Ika-anim na Baitang: Dito, naipapakita ang kakayahang mag-ayos ng impormasyon mula sa nabasang teksto at mailipat ito sa iba’t ibang anyo ng pagpapahayag. Kayang magpaliwanag at magbigay solusyon sa suliranin batay sa karanasan at kaalaman.

Pagtatapos

PangUri.Com – Sa pagtatapos ng paglalakbay sa kahulugan ng Wikang Panturo, hindi maikakaila ang kahalagahan nito sa pag-unlad ng edukasyon. Ang pambansang wika, itinuturing na gabay sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral, ay naglalarawan ng ating kultura at nagbibigay buhay sa bawat silaba ng aral. Ito’y hindi lamang simpleng lenggwahe; ito’y daan patungo sa pag-unlad ng kamalayan at pagpapayaman ng kaalaman. Sa pag-aangat ng Wikang Panturo, patuloy nating ginugunita ang diwa ng pagiging makabansa at mapanagot sa pagbibigay liwanag sa landas ng kaalaman.

Sa pagtatapos, ipinapaabot natin ang pasasalamat sa di-mabilang na guro at mag-aaral na nagpupunyagi’t nagpapanday sa kahalagahan ng Wikang Panturo. Hindi lang ito sulyap sa kasaysayan ng edukasyon kundi isang tagumpay na nagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Ang bawat hakbang tungo sa pagpapahalaga sa sariling wika ay hakbang pabalik sa pinagmulan, sa pag-unlad na may puso’t diwa, isinusulong ang kahulugan ng Wikang Panturo sa puso ng bawat Pilipino.